Home

Kassaflöde per aktie

Mätning av kassaflöde. DET FINNS TVÅ olika sätt att mäta kassaflöde. Antingen kan man göra det som en procent av aktiens värde på samma sätt som man gör med utdelningar, alltså till exempel om man har ett fritt kassaflöde på 8 kronor och ett aktiepris på 100 blir fritt kassaflöde per aktie en procentsats av 8 procent Kassaflöde är de in- och utbetalningar som sker i ett bolag, alltså flödet av pengar, och detta brukar även kallas för betalningsströmmar. Bolaget kassa ( likvida medel) är starkt kopplat till kassaflödet I vilken relation tittar man på kassaflöde per aktie. Jag förstår det här med kassaflödesanalyser etc, men om jag t.ex. tittar i senaste Aktiespararnas Aktieguide på NCC så står det att kassaflödet/aktie är 28! Vad säger det mig och hur relaterar jag det till andra nyckeltal i aktieguiden! Eget kapital per aktie, SEK, efter utspädning: 77,90: 63,63: 56,68: 49,05: 44.15: 40,18: 42,79: 44,23: 48,12: 46,90: Kassaflöde per aktie, SEK, före utspädning: 20,76: 4,35: 4,81: 3,11: 1.55-4,54-0,76: 0,57-1,49-1,99: Kassaflöde per aktie, SEK, efter utspädning: 20,76: 4,35: 4,81: 3,11: 1.55-4,54-0,76: 0,57-1,49-1,98: Utdelning per aktie, SEK: 7,00 1) 0,00 2) 5,80: 4,75: 3,75: 3,25: 3,25: 3,25: 3,25: 3,2 Kassaflöde per aktie: Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier. Omsättningshastighet i aktien: Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier per årsskiftet. P/S-tal: Börsvärde i förhållande till nettoomsättningen. P/E-tal: Börskursen den 31 december dividerat med vinst per aktie. Kurs/Eget kapital: Börskurs dividerat med eget kapital per aktie. EV/Sales

Två bolag skapar ett kassaflöde på 100 kr per aktie per år. Bolag 1 behöver inte återinvestera något för att behålla sin konkurrenskraft. Bolag 2 behöver återinvestera 20 kr för att behålla sin konkurrenskraft. Hur mycket mer är bolag 1:s kassaflöde värt än bolag 2:s kassaflöde? Det är värt 25% mer. (1/ (1-0,2)) Börsen. Kassaflödet från löpande verksamhet i relation till antal utestående aktier. Nettoskuld Räntebärande avsättningar och skulder minskat med räntebärande tillgångar och likvida medel I tabellen hittar du detaljerade rapportdata och nyckeltal med upp till 20års historik för resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal per aktie. Läs mer om Analysera grafen Rapportdata tabelle

Kassaflödesanalys för nybörjare Aktiespararn

Vad är kassaflöde? Aktiewik

Genom att minska antalet aktier som cirkulerar höjs vissa relationstal som vanligtvis fingranskas av marknaderna, till exempel vinst per aktie. Nyheten om ett kommande återköp kan ibland leda till att kortsiktiga investerare flockas runt den berörda aktien i förhoppning om att förbättrade relationstal ska leda till en ökning av aktiepriset Diskonteringsmodellen - diskonterat kassaflöde. Enligt Warren Buffet är det egentliga värdet summan av verksamhetens kassaflöde under dess livslängd minus diskonteringsräntan. Det beror på att direktavkastningen definieras som utdelningen per aktie delat med aktiepriset Genomsnittligt antal aktier före utspädning, miljoner: 63,2: 63,2: 63,1: 63,2: 63,1: Vinst per aktie före utspädning, kr: 1,13: 5,66: 7,59: 6,00: 7,27: Totalresultat per aktie: 1,26: 6,37: 8,30: 5,07: 7,41: Kassaflöde per aktie ³: 4,93: 5,90: 11,08: 11,15: 10,25: Eget kapital per aktie, kr: 30,8: 35,82: 35,68: 33,75: 33,92: Börskurs 30 april, kr: 79: 96: 147: 162: 143: Utdelning per aktie, kr: 6,25: 6,25: 6,25: 5,75: 5,2

Utdelningsaktier kallas de aktier som ger en viss utdelning, oftast i rena pengar, för varje aktie man äger. Utdelningen kommer från respektive aktiebolags vinst. Storleken på utdelningen för en viss aktie, d.v.s. hur mycket av vinsten som ska delas ut till aktieägarna, fastslås varje år på företagets bolagsstämma Nettoresultat hänförligt till aktieägare av bolaget under fjärde kvartalet räkenskapsåret 4 var $ 7.0 miljoner, eller $0.04 per aktie, upp 122% eller $ 3.9 miljoner Jämfört med $ 3.2 miljoner, eller $0.02 per aktie under de tre månaderna Mars 31, 2020 (Q4 Fiscal 2020) Nyckeltal för aktien. Aktiekapitalet i Semcon uppgår till 18 112 534 kronor, fördelat på 18 112 534 aktier. Kvotvärde per aktie är en krona Enligt Nyfosas nya finansiella mål ska kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital, visa en årlig tillväxt per aktie om 10 procent, med oförändrade riskbegränsningar. Se vidare information om nyckeltalet nedan

Senast fastställda fritt kassaflöde, vinst per aktie, omsättning, utdelning etc. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i t.ex. fritt kassaflöde för 2019. Använd valutan aktien handlas i. Utgå från senaste helårsrapport, om inte något extraordinärt som påverkat bolagets vinst hänt det året, ta i så fall året innan Operativt kassaflöde per aktie Kassaflöde från löpande verksamhet inklusive nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar och förvärv av finansiella anläggningstillgångar, dividerat med genomsnittligt antal aktier på marknaden under perioden. P/E-tal Aktiekurs vid årets slut dividerat med resultat per aktie. EV/EBITD alexhome skrev 2011-06-15 00.17 Hej, har sökt här på forumet och även på webben, men hittar inget bra svar eller så förstår jag inte riktigt, så jag tänkte fråga er experter här! I vilken relation tittar man på kassaflöde per aktie. Jag förstår det här med kassaflödesanalyser etc, men om jag t.ex. tittar i senaste Aktiespararnas Aktieguide på NCC så står det att.

kassaflöde per aktie Aktiespararn

Kassaflöde från den löpande verksamheten: Kassaflöde från verksamheten, exklusive finansiering och investeringar. Relevant för att kunna följa den operativa verksamhetens förmåga att generera kassaflöde för att finansiera nya investeringar, amorteringar och utdelningar samt bedöma behovet av ny extern finansiering. Kassaflöde per aktie Kassaflöde per aktie, (SEK) 14.16 7.43 4.32 8.93 3.25 4.64 4.83 Eget kapital per aktie, (SEK) 59.32 54.60. Resultat per aktie SEK. Årets resultat hänförligt till aktieägarna i moderbolaget dividerat med genomsnittligt antalet aktier. Fritt kassaflöde per aktie, SEK. Summan av kassaflödena från rörelse- och investeringsverksamheterna under året dividerat med genomsnittligt antal aktier Nyfosas utdelningsgrundade kassaflöde +42%. Nyfosa kommer ur pandemiåret 2020 med äran i behåll trots ett svagare Q4. Styrelsen föreslår nu en första historisk utdelning, om 3 kronor per aktie. Vd:n Stina Lindh Hök: Vår bedömning är att vi även framåt har god motståndskraft med vår bredd i fastighetsbeståndet • Årlig tillväxt i kassaflöde* per aktie med 10 procent * Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. Finansiella riskbegränsningar • Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent • Belåningsgraden ska inte överstiga 65 procen

Data per aktie - Knowitaktien (KNOW) Knowi

Förvärv på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för stamaktien i bolaget, eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd. Förvaltningsresultat per aktie. Förvaltningsresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Genomsnittligt antal aktier. Antal utestående aktier vägt över året. Kassaflöde före förändring i rörelsekapital per aktie. Kassaflöde före förändring i rörelsekapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier Periodens kassaflöde per aktie. Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året, före och efter utspädning. Räntebärande nettoskuld/-fordran. Räntebärande fordringar och likvida medel med avdrag för räntebärande skulder och avsättningar Belopp i SEK per aktie där annat ej anges 2020 2019; Resultat per aktie före och efter utspädning: 14,56: 13,12: Justerat resultat per aktie 1): 15,45: 14,6

Aktienyckeltal - OEM International A

Fritt kassaflöde per aktie Fritt kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier ­exklusive C-aktier som inte har utdelningsrätt. Justerad EBIT EBIT (rörelseresultat) justerat för jämförelse-störande poster. Justerad EBIT-marginal Justerad EBIT i procent av nettoomsättningen Kassaflöde per aktie jan-jun jan-jun 2016 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat 43,4 46,7 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflöde 48,1 32,3 Ränta och skatt -18,4 -9,7 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 73,1 69,2 Förändring av rörelsekapital 32,7 29,

Två bolag skapar ett kassaflöde på 100 kr per aktie per år

 1. Vinst per aktie upp 33% • Nettoomsättning 197 Mkr (161) • Resultat efter finansnetto 29,8 Mkr (22,5) • Rörelsemarginal 16,1 % (14,8) • Vinst per aktie före utspädning 0,80 kr (0,60) • Kassaflöde från den löpande verksamheten 35,3 Mkr (21,8) • Vitec utökar sin förvärvslånefacilitet med 200 Mk
 2. AKTIEDATA 31.03.2021 31.03.2020 31.12.2020 Genomsnittligt antal aktier 20 511 061 20 511 061 20 511 061 Antal aktier 20 511 061 20 511 061 20 511 061 Resultat per aktie, euro 0.007 -0.028 0.056 Eget kapital per aktie, euro 0.707 1.117 0.700 Kassaflöde från den löpande 0.014 -0.022 -0.050 verksamheten per aktie, eur
 3. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till 16,65 (7,80). Den cyberattack som drabbade koncernen i oktober 2019 beräknas ha påverkat nettoomsättningen med cirka 130 MSEK och EBITA med cirka 100 MSEK under verksamhetsåret
 4. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. Kommersiell fastighet Fastighet som till övervägande del består av kommersiell yta. Medelantalet anställd
 5. Vinst per aktie före utspädning uppgår till 0,50 (0,93) kr; Kassaflödet från rörelsen uppgår till 112,2 (75,8) Mkr; Likvida medel ökar till 340,6 (110,3) Mkr * Jämförelsetalen exkluderar en realisationsvinst på 22,8 Mkr på grund av en avyttring av en fastighet under motsvarande period 2019
 6. Prognosen ger ett kassaflöde för 2011 på ca 2 euro per aktie och ca 2,6 euro per aktie för 2014. För enkelhets skull har jag ökat det prognosticerade kassaflödet linjärt i intervallet däremellan, dvs. 2,2 euro per aktie 2012 och 2,4 euro per aktie 2013. För de två olika fallen blir resultatet enligt följande: Figur 6

Fritt kassaflöde ² -1 094 -1 460 1 006 553 Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -10,23 -13,38 9,47 5,07 1) Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12- månadersperiod. 2) Från och med 1 januari 2014 rapporteras fritt kassaflöde för koncernen. Det benämndes tidigare operativt kassaflöde EPS än CFO per aktie. Tre olika mätintervall har tillämpats, och det kortaste är ett 1-årsintervall. Dechow (1994) finner även att förklaringsgraden hos operationellt kassaflöde ökar relativt resultatet då tidsintervallet ökar. Detta är av ovan resonemang logiskt då kassaflödets matchnings- oc Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 324 MSEK (253). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 17,70 SEK (10,30). Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört tre förvärv, med en total årsomsättning om cirka 465 MSEK Telia flaggar för högre kassaflöde än väntat. Aktie Telia meddelar att det operativa kassaflödet för helåret 2020 överträffar tidigare angiven prognos och att helårsresultatet kommer att påverkas av nedskrivningar. Styrelsen avser att föreslå en utdelning om 2 kronor per aktie för 2020. Det framgår av ett pressmeddelande Data per aktie. Vid beräkning av resultat och kassaflöde per aktie har genomsnittligt antal aktier använts, medan vid beräkning av tillgångar, eget kapital och substansvärde per aktie har antalet utestående aktier använts. Antalet historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslaget i genomförd nyemission

Kassaflöde efter invest. exkl. förvärv o avyttringar per aktie . 22,64-2,75: 25,79: 3,08: 7,89: Resultat per aktie, före utspädning, SE Data visas per aktie och utöver premieinbetalningar och vinst per aktie (VPA) så visas VPA exklusive värdeförändringar och utdelning. Premieinbetalningarna är stabila och ökar långsamt, med ca 2 % per år, vilket är en långsammare takt än för Gjensidige men det är å andra sidan ingen risk att ökningstakten är ohållbart hög Styrelsen avser att föreslå en utdelning om 2 kronor per aktie för 2020. Det framgår av ett pressmeddelande. Det operativa fria kassaflödet blev 12,1 miljarder kronor för helåret, vilken kan ställas mot prognosen att nå den övre delen av intervallet 9,5 till 10,5 miljarder kronor. Anledningen till att prognosen överträffades är. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie. Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden Avkastning p eget kapital - hur stor tillvxten r p det egna kapitalet (garnas kapital)Nyckeltal används för att bedöma och värdera företag

Starkt fritt kassaflöde om 526 MUSD, verksamhetskostnader under prognos om 2,85 USD per boe och nettoskuld minskad till under 3,5 miljarder USD Utdelning om 1,80 USD per aktie, motsvarande 512 MUSD för räkenskapsåret 2020, godkänd av 2021 års årsstämm Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 1,15 SEK (1,20), en nedgång med 4 procent. Resultat efter skatt uppgick till 639 MSEK (659). Resultat efter skatt per aktie uppgick till 3,46 SEK (3,80). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET. I februari avyttrades en handelsfastighet för 220 MSEK Resultat per aktie, SEK 7:94 10:16 7:75 Resultat per aktie, SEK 2) 7:94 9:80 7:75 Rörelsens kassaflöde per aktie, SEK 5:42 6:42 3:95 Utdelning, SEK 3:50 3) 4:40 4:00 Strategiska investeringar inkl förvärv, MSEK/MEUR -4 873 -509 -5 887 -637 -1 258 -136 Eget kapital, MSEK/MEUR 67 252 6 147 64 279 6 792 58 963 6 51 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 050 MSEK (667). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 5,60 SEK (2,85). Sedan verksamhetsårets början har 13 förvärv genomförts, varav tre efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 1 100 MSEK

Definitioner - Lindab A

 1. FINANSIELL INFORMATION: Jan-Mar: Jan-Mar Apr 2020-Jan-Dec: MSEK (om inte definierat på annat sätt) 2021: 2020 Mar 2021: 2020: Resultat kvarvarande verksamhe
 2. us räntebärande, kortfristiga fordringar och likvida medel dividerat med eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande
 3. Resultat per aktie uppgick till 2,45 kr (1,77). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 74,6 Mkr (54,0). Januari-september 2020. Nettoomsättningen uppgick till 1 140,2 Mkr (969,4), en ökning med 17,6 procent jämfört med samma period 2019. Den organiska tillväxten uppgick till 7,4 procent för perioden
 4. Resultat per aktie 4,38 kr (5,15) Orderingång 37 546 Mkr (32 034), varav förvärvad verksamhet bidrog med 3 244 Mkr. Orderstock 44 722 Mkr (43 821) Kassaflöde före finansiering 1 016 Mkr (-70), varav förvärvslikvid uppgick till -3 184 Mkr; Nettoskuld 5 780 Mkr (8 474) Soliditet 32,0 procent (30,2
 5. Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,62 0,17 265 -0,47 3,13 -115 Resultat per aktie efter utspädning, exklusive strukturkostnader, SEK 0,75 0,22 241 0,96 3,18 -70 Operativt kassaflöde, MSEK 89 66 35 803 163 393 Avkastning på sysselsatt kapital, % - - - 1 12,6 - Avkastning på eget kapital, % - - - -1,9 13,2.
 6. Nyckeltal per aktie. SSAB-aktien är noterad på börsen Nasdaq Stockholm, Large cap. I sammanhang med att SSAB slutförde samgåendet med Rautaruukki ansökte bolaget om en sekundärnotering på Nasdaq Helsinki. SSAB-aktien är noterad också på Nasdaq Helsinki sedan 1 augusti 2014. Nedan presenteras aktierelaterande nyckeltal och data

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 (45) Mkr. Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,55 (-0,19) kr. Den 2 mars 2021 förvärvade och tillträdde Midway 100 % av aktierna i Vertemax. Vertemax rapporteras i segment Safe Access Solutions och konsolideras i Midway från den 2 mars Resultat, utdelning och direktavkastning. Stämman beslutade om en höjning av utdelningen med 8 procent till 6,75 (6,25) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen var måndagen den 29 mars 2021. Förstora diagram. 15

Analysera - tabel

 1. Resultat per aktie före utspädning Fritt kassaflöde, TTM Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Om Diagramfunktioner Priser Tipsa en vän Ordningsregler Hjälpcenter Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Diagramlösningar Lightweight Charting Library Blogg och nyheter Twitter
 2. Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,76 2,45 1,06 0,24 12,79 Räntabilitet på eget kapital, % ¹ 13,8 7,8 11,5 Operationellt kassaflöde 1 922 -1 153 -2 271 653 -500 Fritt kassaflöde 1 740 -1 595 -2 311 487 -726 Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 16,28 -14,99 -21,59 4,57 -6,8
 3. Nolato AB bokslutskommuniké 2012, sid 1 av 14 Nolato AB (publ) bokslutskommuniké 2012 Nolatos bästa år hittills - starkt kassaflöde Fjärde kvartalet 2012 i sammandrag ‒Omsättningen ökade med 35 procent till 992 MSEK (734) ‒Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 81 MSEK (48) ‒Resultat efter skatt uppgick till 59 MSEK (33) ‒Resultat per aktie ökade med 79 procent till 2,24 SEK.
 4. Resultat per aktie 7,09 kr (7,12) Orderingång 44 130 Mkr (51 087) och orderstock 42 494 Mkr (45 819) Kassaflöde före finansiering -551 Mkr (-1 021) Nettoskuld 7 507 Mkr (3 551). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 6 743 Mkr; Soliditet 31,7 procent (30,4)

Resultat per aktie före utspädning 0,36 kr 2 (0,56 kr 2), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 0,28 kr 2 (- kr 2) Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,1 Mkr (25,4 Mkr) Perioden 1 oktober - 31 december 2012. Nettoomsättning 87,3 Mkr (34,5 Mkr) Systemintäkter 53,9 Mkr (31,9 Mkr) EBITDA 1 27,2 Mkr (9,3 Mkr Periodens resultat per aktie, kr 3) 4,59 5,78 -21 Periodens resultat per aktie, enligt IFRS, kr 3) 2,82 2,91 -3 1) Centralt -104 (-121) Mkr. 2) Elimineringar -27 (-73) Mkr. 3) Periodens resultat hänförligt till aktieägarna, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. Jan-mar 2021 / Jan-mar 2020 Förändring i kr Förändring i loka Resultat per aktie före utspädning 0,20 kr (0,15 kr) Kassaflöde från den löpande verksamheten 39,4 Mkr (31,6 Mkr) För fullständig delårsrapport, se bifogad fil. För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 8 Kassaflöde per aktie = Operativt kassaflöde / utestående aktier. När vi väl vet kassaflödet per aktie skulle vi kunna beräkna förhållandet mellan pris och kassaflöde mycket enkelt. Tolkning. Många investerare är upptagna med att beräkna förhållandet mellan pris och vinst Med andra ord skapar bolag A 20kr per år i kassaflöde som man antingen kan återinvestera för expansion eller dela ut till ägarna, medan bolag B varje år skapar 80kr i sådant kassaflöde. Om vi bara tittade på vinsten per aktie skulle de två företagen se identiska ut och det skulle vara hugget som stucket vilket bolag vi investerade i

Operativa kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten. Värde/kr per aktie Redovisat värde i förhållande till antal utestående aktier på balansdagen. Värdeförändring, konstant valuta Summan av realiserade och orealiserade resultat från lång- och kortfristig Resultat per aktie. Periodens nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier för perioden. Resultat per aktie efter utspädning. Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten. Bruttomarginal Diskonteringsmodellen - diskonterat kassaflöde. Enligt Warren Buffet är det egentliga värdet summan av verksamhetens kassaflöde under dess livslängd minus diskonteringsräntan. Du räknar ut PEG-talet genom att dividera P/E-talet med vinsttillväxten per aktie Tokuyama Kassaflöde Per Aktie Finans - Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - May 2021 Energi Silvercorp rapporterar ett nettoresultat på 46.4 miljoner dollar, 0.27 dollar per aktie och kassaflöde från verksamheten på 85.9 miljoner dollar för budgetåret 202

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017 Stendörren Fastigheter AB

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie. Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier vid periodens slut. Kassagenerering 12 månader (exklusive IFRS 16 leasingavtal) Summan av EBITDA 12 månader,. KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET PER AKTIE Kassaflöde från den löpande verksamheten (efter förändring av rörelsekapital) dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. KONTRAKTSVÄRDE* Anges som årsvärde. Grundhyra enligt hyreskontrakt plus indexuppräkning och hyrestillägg Kassaflöde per aktie: Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier. Operativt kapital: Materiella anläggningstillgångar plus kundfordringar plus varulager minus leverantörsskulder. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier

Nyfosas kassaflöde ska växa med 10 procent per år framöver

Nyckeltal - Utdelning. Publicerad den 4 januari, 2019 av Investacus Saverajus. Ett av de mest kända nyckeltalen är utdelningen och den som det kanske pratas mest om i amatör och professionella sammanhang efter P/E talet. Vissa kanske tycker att det är ett förenklat nyckeltal att ta några investeringsbeslut på, men de alla håller med. Positivt kassaflöde. Omsättningen uppgick till 28,3 (19,5). Vi höjer vårt motiverade värde till 25-26 kr per aktie från 18 - 20 kr primärt drivet av utökad marknadspenetration för ColdZyme på de nya marknaderna (Kina, Hong Kong, Sydafrika) samt de nya avtalen med STADA och Sanofi

Ekonomiska begrepp - ProfilGruppe

Resultatet per aktie under år 2020 var SEK 3,19 och utdelningen uppgick till SEK 4,30 per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. Måttet belyser ITABs förmåga att generera kassaflöde och betala sina aktieägare. Medelantal anställda Antalet arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,29 kr (-0,10). • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 60,4 Mkr (52,9). Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 13:e januari informerade Wise Group att styrelsen undersöker möjligheten att sälja aktierna i dotterbolaget Brillian Pris per aktie: vad aktien kostar i dag. Nettoskuld: den skuldsättning som bolaget har (i exemplet är det negativt eftersom det är en nettokassa) Enterprise value: börsvärde + nettoskuld. EV/DCF: om Enterpris value överstiger DCF (inklusive avdrag för margin of safety) markeras rutan rött, och grönt om enterprise value under stiger DCF Direktavkastningen är utdelningen per aktie delat med aktiekursen. Oftast delar bolagen ut i genomsnitt 30-50 procent av vinsten efter skatt till aktieägarna. Direktavkastningen på svenska börsen ligger oftast kring 3-4 procent, det vill säga varje år får aktieägarna en utdelning som motsvarar 3-4procent av aktiekursens värde

Vad är utdelningsandel? | AktiewikiÖkad vinst och tillväxt i andra kvartalet för Avega GroupMorgonrapport: Utbrott bekräftar underliggande köpstyrka

Kassaflöde per aktie av stamaktier? - Lager 202

 1. Resultat per aktie : 145.22: 78.02-49.58: 73.90-12.55; Kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive erhållna utdelningar-362-271-316-267-237; Kassaflöde från investeringar i finansiella tillgångar-2 170-4 856-2710-4 843-3 330; Kassaflöde från försäljning av aktier och övriga värdepapper: 8 383: 6 162: 1 589: 5 304: 480.
 2. Telia Company: kassaflöde överträffar prognos, nedskrivning påverkar helårsresultat och styrelsen föreslår utdelning på 2 kronor per aktie för 2020 2021-01-20 06:00 UTC Inför presentationen den 29 januari av helårsresultatet för 2020, meddelar Telia Company att det operativa kassaflödet överträffade prognosen som gavs i delårsrapporten för det tredje kvartalet i fjol
 3. M8G. , 1D Lång. partysockan05 Maj 22. Vi har nyligen sett mycket prat om detta bolaget på sociala medier vilket har skapat en fin uppgång och just nu har kursen befunnit sig i en klar neråtkil. Tidigare har samma formation skett då en impulsvåg led till en ABC retractment vilket i sin tur led till ännu en impulsvåg
 4. • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.35 (1.23) • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 2 156 (2 827) • Avtal om att förvärva gruvmjukvarubolaget MineRP • Styrelsen föreslår en utskiftning till aktieägarna på SEK 5.50 per aktie genom • en utdelning för 2020 på SEK 2.50 (2.40) per aktie att betalas ut i två lika dela
 5. Data per aktie 2019 2018 2017 2016 2015; Resultat per aktie (kr)-2,34-0,52: 1,69-3,63-7,63: Kassaflöde per aktie (kr) 1,37: 2,86: 2,11-6,24-3,44: Eget kapital per aktie (kr
Nyfosas kassaflöde ska växa med 10 procent per år framöverStrategier och system för långsiktiga investeringar på börsen

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,27 kronor per aktie (1,00). Operativt kassaflöde uppgick till 197 Mkr (95). Väsentliga händelser i kvartalet och efter kvartalets slut. I februari förvärvar Humana det svenska individ- och familjeföretaget Team J-son Under 2020 minskade resultatet per aktie med -13 procent och uppgick till 1,68 EUR. Soliditet. Mål: Hexagons mål är att ha en soliditet på minst 25 procent. En hög soliditet är ett krav för finansiering av förvärv genom upplåning. Vid utgången av 2020 uppgick soliditeten till 56 procent. Kassaflöde Resultat per aktie Resultat efter skatt med tillägg för 79,4 % (78,6 %) av bokslutsdispositioner, dividerat med antal aktier. Skattesatsen är 20,6 % (21,4 %). Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK: 28,03 -15,20 : 22,87 : 22,13 : ¹⁾ Justerat för jämförelsestörande poster: ²⁾ Genomsnittligt antal aktier efter utspädning: 133 877 141 : 133 929 292 : 133 553 781 : 133 553 690 : ³⁾ Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,40 SEK (7,32). Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 695 MSEK (-216) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 352 MSEK (1 368). Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 948 MSEK (857), vilket motsvarar en cas

 • Iguana Spark manual.
 • PPM property maintenance.
 • Coin rain csgo empire.
 • Mining Grafikkarte Nvidia.
 • Stol trä svart.
 • Steam trading cards bot.
 • 3Commas promo code april 2021.
 • IQ Option withdrawal to Skrill.
 • ETHERSCAN BEPRO.
 • Gemini withdrawal limits UK.
 • Vermogensbelasting 2022 definitief.
 • Leksand resort öppettider.
 • Kommande tomt Kungsbacka.
 • CoinSpot Buy & Sell.
 • Vivaldi extensions.
 • INGATORP IKEA montering.
 • Fritidsboende Malung Sälen.
 • NOC*NSF.
 • Blockchain Developer Salary in Singapore.
 • Boende Sveg.
 • Scandic Segevång parkering.
 • Huis te koop Lermoos.
 • Toekomst Wirecard.
 • Bitcoin ATM charges in Canada.
 • Högkonjunktur konsekvenser.
 • Binance owner.
 • 72 terawatts cost.
 • Wallet.dat download.
 • Boop meaning Dog.
 • EToro review Reddit.
 • Tesla Gigafactory size.
 • Home Lending Specialist.
 • Hoge Finance 1.
 • Indebted meaning in bengali.
 • Goldbarren online kaufen.
 • Chase credit card online gambling.
 • Spela com bonuskod.
 • SRM Admission Contact Number.
 • Install node js Raspberry Pi.
 • Acheter Ethereum Coinbase.
 • SEB Investment Banking.